Otagowano: gwiazdozbiór

4

O największych gwiazdozbiorach…

NajwiÄ™ksze konstelacje widoczne na niebie to Hydra, Panna, Wielka Niedźwiedzica, Wieloryb i Herkules. NajwiÄ™ksze gwiazdozbiory póÅ‚nocne to Wielka Niedźwiedzica, Herkules, Pegaz, Smok i Lew, a poÅ‚udniowe to Hydra, Panna, Wieloryb, Erydan i Centaur. Wszystkie z...

2

Gwiazdozbiór Skorpiona

Gwiazdozbiór Skorpiona intryguje ludzi od wieków, nie tylko ze wzglÄ™du na swój Å‚atwo rozpoznawalny, charakterystyczny ksztaÅ‚t czy przecinajÄ…cÄ… go liniÄ™ ekliptyki, ale także dlatego, że jest jednÄ… z najjaÅ›niejszych konstelacji na niebie, a dziÄ™ki poÅ‚ożeniu...

0

Arabskie Noce – nazwy gwiazd o arabskim rodowodzie

JakiÅ› czas temu popularny youtuber przeprowadziÅ‚ ciekawÄ… ankietÄ™, w której zapytaÅ‚ mieszkaÅ„ców Krakowa – Czy polskie szkoÅ‚y w zwiÄ…zku z nasilajÄ…cÄ… siÄ™ falÄ… muzuÅ‚maÅ„skich imigrantów powinny zacząć uczyć cyfr arabskich? Podobnie można zapytać miÅ‚oÅ›ników astronomii –...

0

Strącone z Niebios – Historyczne Gwiazdozbiory

Zanim ujednolicono mapy nocnego nieba w 1928 roku, z biegiem czasu przybywaÅ‚o coraz wiÄ™cej gwiazdozbiorów, gÅ‚ównie okolicznoÅ›ciowych i nie utrzymujÄ…cych siÄ™ zbyt dÅ‚ugo. CzÄ™sto powodowaÅ‚y spory o podÅ‚ożu politycznym. Los nowej konstelacji zwykle zależaÅ‚ od...

0

Gwiazdozbiory

Gwiazdozbiory (konstelacje) to grupy gwiazd zajmujÄ…cych okreÅ›lony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te poÅ‚Ä…czono w symboliczne ksztaÅ‚ty i nadano im nazwÄ™ pochodzÄ…cÄ… z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzÄ…ce gwiazdozbiór nie sÄ…...

0

Lista zatwierdzonych zwyczajowych nazw gwiazd

MiÄ™dzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdziÅ‚a oficjalnie nazwy 227 gwiazd. Organizacja skupiajÄ…ca zawodowych astronomów z caÅ‚ego Å›wiata postanowiÅ‚a sformalizować nazewnictwo gwiazd i oficjalnie usystematyzować nazwy stosowane dla wielu z nich od stuleci. W maju 2016 r. wÅ‚adze...

18

Mapa Nieba – Epilog

JakiÅ› miesiÄ…c temu dokoÅ„czyÅ‚em mojÄ… MapÄ™ Nieba. UzupeÅ‚nieniem jest 18 gwiazdozbiorów, obejmujÄ…ce fragment nieba poÅ‚udniowego, które nie zostaÅ‚o uwzglÄ™dnione w pierwszej edycji.  Åšladem Nicolasa Luisa de Lacaille w wiÄ™kszoÅ›ci na niebie poÅ‚udniowym znalazÅ‚y siÄ™ gÅ‚ównie...